Extensieve bedrijfsvoering scheelt melkveehouder veel geld

‹ Terug naar overzicht

Extensieve bedrijfsvoering scheelt melkveehouder veel geld

Geplaatst op:

Het economisch rendement van extensieve bedrijven ligt flink lager dan wordt gedacht. De hogere kosten worden niet goedgemaakt door een hogere opbrengst voor melk, vlees of via subsidies vanuit natuurbeheer. PPP Agro Advies denkt dat het wel mogelijk is om met een extensieve bedrijfsvoering een goed inkomen te realiseren.

Daarbij moet er kostenefficiënt worden gewerkt en dienen beschikbare subsidiegelden goed te worden benut. Door te produceren voor een keurmerk kan ook een hogere prijs voor producten worden gehaald.

PPP Agro Advies analyseerde de bedrijfsresultaten van melkveebedrijven om na te gaan wat de gevolgen zijn van extensiveren voor het financieel resultaat. Hierbij werden de 25 procent bedrijven met de laagste melkproductie per hectare vergeleken met de 2 procent bedrijven met de hoogste melkproductie per hectare. Het arbeidsinkomen op de intensieve melkveebedrijven ligt gemiddeld € 30.000 hoger, zo blijkt uit de analyse.

Extensieve bedrijfsvoering kost geld

Het arbeidsinkomen van extensieve boeren is € 30.000 lager door de hogere kosten van arbeid, mechanisatie en grond en gebouwen.  In de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ schetst minister Schouten (LNV) een nieuwe toekomst voor de landbouw. “Van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen: Kringlooplandbouw!” Dit betekent het zoveel mogelijk voorkomen van verliezen van voedsel, reststromen, koolstof, energie en water. 

Gevolgen van extensivering

Een veel genoemde ontwikkelrichting is extensivering. Ook schrijft minister Schouten dat de economische positie van boeren zo moet worden dat zij in de kringlooplandbouw een goed inkomen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden en door geven. 

Om een indruk te krijgen wat de gevolgen van extensiveren zijn op het financieel resultaat werden de bedrijfsresultaten van klanten geanalyseerd. In de vergelijking van de 25 procent bedrijven met de laagste melkproductie per hectare met de 25 procent bedrijven met de hoogste melkproductie per ha gaat het om de bedrijfseconomische arbeidsopbrengst ondernemers melkvee (opbrengsten minus bedrijfseconomische kosten). 

Nevenactiviteiten

Op veel melkveebedrijven zijn ook nevenactiviteiten zoals zuivelverwerking, recreatie, zorg, logies, camping en dergelijke. De resultaten van deze nevenactiviteiten zijn in de vergelijking niet meegenomen. De term VAK staat voor Volwaardige Arbeids Kracht. Een ondernemer die fulltime en 100 procent volwaardig op het bedrijf werkzaam is, wordt gerekend als een volwaardige arbeidskracht. Of de ondernemer nu veertig of tachtig uur per week aan het werk is maakt geen verschil.

Lees hier de analyse ‘Arbeidsinkomen extensieve boeren € 30.000 lager’.