Inspraak bij herziening On the way to PlanetProof-melk

‹ Terug naar overzicht

Inspraak bij herziening On the way to PlanetProof-melk

Geplaatst op:

Het certificatieschema voor On the way to PlanetProof-melk wordt herzien. SMK organiseert een openbare hoorzitting waarin belangstellenden kunnen reageren op de voorgestelde wijzigingen.

Tijdens de bijeenkomst presenteert het College van Deskundigen Dierlijk de voorstellen voor aanvulling of wijziging van de criteria. De hoorzitting vindt plaats op dinsdagmiddag 18 juni 2024 om 13.00 uur in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. Belangstellenden kunnen reageren op de conceptcriteria. De inbreng bij deze hoorzitting wordt door het College  meegewogen bij het definitief vaststellen van de wijzigingen van het certificatieschema On the way to PlanetProof-melk.

Belangrijkste herzieningsvoorstellen

  • Het verlagen van de ammoniakuitstoot per hectare.
  • De normen voor blijvend grasland worden gerelateerd aan de grondsoort van op het bedrijf.
  • Het verhogen van de natuur inclusiviteit van de melkveebedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met de specifiek natuurwaarden van het gebied.
  • Een opwaardering van de normen voor broeikasgasemissie per kilogram melk en een voorstel voor broeikasgasemissie per hectare. De bestaande vrijstelling voor de basisnorm voor melkveehouders met minstens 10 procent extensief kruidenrijk grasland blijft behouden.
  • De gemiddelde levensduur van melkkoeien wordt in stappen verder verhoogd. Inzicht in de redenen voor afvoer en slachtbevindingen worden toegevoegd.
  • Om ongerief te voorkomen wordt een criterium voorgesteld voor pijnstilling bij uierontstekingen en klauwinfecties.
  • Uitwerking van een eerste stap voor monitoring via een mobiliteitsscore op het melkveebedrijf.
  • Een voorstel voor langere termijn tussendoelen. Deze tussendoelen geven de streefwaarden weer voor de gemiddelde prestatie van On the way to PlanetProof deelnemers in 2030. Bijvoorbeeld het streven naar ruimere weidegang voor melkkoeien, verdergaande natuur inclusiviteit en ambitie broeikasgasemissie.

Verdere stappen

Met deze mix aan criteria zet SMK weer verdere stappen om met On the way to PlanetProof de productie van melk integraal te verduurzamen. De planning is  het nieuwe certificatieschema op 1 januari 2025 te laten ingaan. Waarbij voor de verschillende aanpassingen een overgangstermijn wordt voorgesteld.