Partners Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling blijven samenwerken

‹ Terug naar overzicht

Partners Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling blijven samenwerken

Geplaatst op:

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling werken ook de komende drie jaar aan meer biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw in de Alblasserwaard en de rest van het Groene Hart. De partners trekken tot 2027 samen op om opgaven op en rond het boerenerf uit te voeren. 

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bestaat sinds 2019. Het succes van de afgelopen jaren was reden om de samenwerking te verlengen. De komende periode werken de partners aan de ontwikkeling van verdienmodellen en innovatieve (praktijk)kennis. Belangrijke uitgangspunten zijn: het versterken van biodiversiteit, het afremmen van bodemdaling, het reduceren van (agrarische) emissies, het verbeteren van waterkwaliteit en het stimuleren van de kringlooplandbouw.

Kennisprogramma Groene Cirkel

Het kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart werd begin 2020 gestart door zuivelfabriek De Graafstroom, coöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland. De partners ondertekenden kortgeleden een nieuw convenant samen met de nieuwe partner Naturalis Biodiversity Center. Daarmee spreken zij af tot en met 2026 samen te werken aan de vele opgaven op en rond het boerenerf.

Vervolgstappen in samenwerking

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling heeft sinds 2019 onderzoek gedaan naar het omzetten van CO2-reductie naar verhandelbare CO2-credits waarna de eerste credits zijn uitgegeven. Daarnaast zijn de effecten en kosten en baten van pompgestuurde waterinfiltratie per perceel in beeld gebracht en is de inpassing van extensief kruidenrijk grasland in de agrarische bedrijfsvoering onderzocht. 

Vervolgstappen in de samenwerking zijn onder meer het opschalen van de pilot, waarbij pompgestuurde waterinfiltratie wordt gefinancierd met carboncredits, het linken van uitgevoerd onderzoek aan verdienmodellen en proeven met onder meer vaste(re) vormen van mest en vernatting ter versterking van de biodiversiteit rondom Natura 2000-gebied De Donkse Laagte. Ook wordt bekeken wat er nodig is om op grote schaal biodiverse sloten te realiseren.