Solide resultaten FrieslandCampina in ‘dynamisch’ 2022; 2023 ‘moeilijker’

‹ Terug naar overzicht

Solide resultaten FrieslandCampina in ‘dynamisch’ 2022; 2023 ‘moeilijker’

Geplaatst op:

Netto-omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst van FrieslandCampina zijn in 2022 fors gestegen. Leden-melkveehouders profiteren van een historisch hoge prestatieprijs per 100 kilo geleverde melk. Op de duurzaamheidsagenda is goede voortgang geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022. De vooruitzichten voor 2023 kenmerken zich door ongunstiger marktomstandigheden.

De cijfers over 2022 spreken voor zich. FrieslandCampina, dat vorig jaar zijn 150-jarig jubileum heeft gevierd, heeft ze op een rijtje gezet:

Netto-omzet: 14,1 miljard euro (+22,4 procent), vooral gedreven door prijsverhogingen als gevolg van hogere basiszuivelnoteringen en andere kostenstijgingen. De consumentenzuivel-business is er niet in geslaagd de hoge kostenstijgingen volledig aan klanten door te berekenen.
Bedrijfsresultaat: 471 miljoen euro (+32,7 procent). Gecorrigeerd voor valuta-effecten en overige bedrijfslasten en -opbrengsten: 712 miljoen euro (+94,5 procent).
Nettowinst: 292 miljoen euro (+69,8 procent).
Operationele kasstroom: 293 miljoen euro (laag niveau door hogere voorraad- en debiteurenposities als gevolg van hoge melkprijs en inflatie).
Overige bedrijfslasten en -opbrengsten: -260 miljoen euro, met name voor herstructureringen, desinvesteringen en hogere kosten voor omwisseling van vreemde valuta in Nigeria.
Prestatieprijs voor leden-melkveehouders: 58,69 euro per 100 kilogram geleverde melk (+47,2 procent), inclusief contante nabetaling van 0,90 euro.
Klimaatplan gepubliceerd met door SBTi gevalideerde doelstellingen voor 2030. Deze zijn in lijn met de klimaatdoelen van Parijs.
Totale gerapporteerde broeikasgasuitstoot: 11.472 kton CO2-equivalenten (-2,7 procent).
Diverse pilots gestart, onder andere op het gebied van veevoer en circulaire stalsystemen, om toekomstige verdere vermindering van broeikasgassen mogelijk te maken.
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling:  93 miljoen euro (85 miljoen in 2021).

Bijzonder jaar

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “2022 was in veel opzichten wederom een bijzonder jaar. Denk aan het loslaten van de coronamaatregelen, het stikstofdebat, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en vooral de hoge inflatie die iedereen in de keten, zowel producenten, retailers als consumenten, hard heeft geraakt. Met name door de inflatie stonden de resultaten van onze consumenten-activiteiten in de businessgroep Food & Beverage onder druk, doordat we niet in staat waren de enorme kostenstijgingen volledig door te berekenen. Dit is echter meer dan gecompenseerd door uitstekende resultaten van de businessgroepen Specialised Nutrition, Ingredients en Trading en de goede prestaties van de nieuwe ‘Professional foodservice business’.”

Optimalisatie van de organisatie

Diverse productielocaties in Nederland, Duitsland en Thailand zijn geheel of gedeeltelijk gesloten om het productienetwerk verder te optimaliseren. Tegelijk is volop geïnvesteerd in nieuwe, duurzame productievoorzieningen: in Aalter (België) zijn nieuwe verpakkingslijnen voor recyclebare PET-flessen gerealiseerd, in Maasdam is de dagverse zuivelproductie uitgebreid en in Veghel is in de productiecapaciteit voor lactoferrine geïnvesteerd. Daarnaast worden in Indonesië en Maleisië nieuwe productielocaties gebouwd die de komende jaren operationeel worden. Het gemiddeld aantal medewerkers is in 2022 gedaald tot 21.715 (2021: 22.961), met name als gevolg van herstructureringen.

Innovatie

In consumentenzuivel zijn in markten buiten Europa, waaronder Pakistan en Egypte, nieuwe kaastoepassingen geïntroduceerd. Het merk Parrano groeit onder meer door de introductie van nieuwe smaken. Naast nieuwe zuivelproducten zijn ook plantaardige varianten geïntroduceerd onder de merken Chocomel en Friesche Vlag. Professional heeft Debic Vegan top geïntrodcueerd en zijn zuivelassortiment uitgebreid met roomkaas. FrieslandCampina Ingredients heeft zijn supplementenportfolio onder andere vergroot met BiotisTM GOS-OP Purity, een hoogwaardig prebiotisch ingrediënt dat de darmgezondheid ondersteunt.

Waardecreatie voor leden

Niet alleen de prestatieprijs voor leden-melkveehouders is flink verhoogd. De FrieslandCampina-melkprijs is met 46,2 procent gestegen naar 57,35 euro per 100 kilogram melk (2021: 39,23 euro). Dit is inclusief de FrieslandCampina-garantieprijs en de toeslagen voor bijzondere melkstromen, weidemelk en Foqus planet. De FrieslandCampina-garantieprijs, die overeenkomt met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk van referentiebedrijven in Noordwest-Europa, is met 45,9 procent gestegen naar 55,21 euro per 100 kilogram geleverde melk (2021: 37,84 euro). De hoge prijzen voor boerderijmelk zijn het gevolg van een lagere aanvoer van boerderijmelk en de hoge vraag naar zuivelproducten na de coronapandemie. De hoeveelheid aangevoerde ledenmelk is met 2,5 procent van 9.745 miljoen kilogram in 2021 naar 9.502 miljoen in 2022, hetgeen hoofdzakelijk is veroorzaakt door een daling van het aantal leden-melkveebedrijven van 10.546 naar 9.927.

Vooruitzichten 2023

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de marktomstandigheden ongunstiger geworden en is een sterke daling van de basiszuivelnoteringen ingezet. Het negatieve effect hiervan op het resultaat in het vierde kwartaal zal zich naar verwachting doorzetten in 2023. De impact hiervan zal in de eerste helft van het jaar significant zijn. Naast het negatieve effect van deze basiszuivelnoteringen op de winstgevendheid, is de verwachting dat de marktomstandigheden moeilijker zullen worden doordat een verminderde koopkracht van consumenten in veel markten de volumes verder onder druk zal zetten.

Voor 2023 zijn duidelijke prioriteiten gesteld. Er zal meer aandacht uitgaan naar product- en merkinnovatie om te blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van consumenten en klanten. De plannen voorzien in hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D), met name gericht op betere voeding en duurzamere productie en verpakkingen. Daarnaast zal FrieslandCampina blijven investeren in de marketing van zijn merken en in de Professional-business om daar de groei te realiseren. Duurzaamheid blijft één van de pijlers in de strategie en bedrijfsvoering van FrieslandCampina, met in 2023 met name focus op broeikasgasreductie op basis van het klimaatplan en op duurzame verpakkingen.