Uitdagend eerste halfjaar: resultaten FrieslandCampina onder druk

‹ Terug naar overzicht

Uitdagend eerste halfjaar: resultaten FrieslandCampina onder druk

Geplaatst op:

Het eerste halfjaar van 2023 is uitdagend verlopen voor FrieslandCampina. Zoals begin dit jaar in de ‘Vooruitzichten voor 2023’ aangegeven, zijn de economische omstandigheden voor de onderneming in de eerste helft van het jaar verslechterd. Voor het tweede halfjaar wordt verwacht dat de melkprijs die wordt betaald aan de leden-melkveehouders en de basiszuivelprijzen dichter bij elkaar komen te liggen.

De verliezen in het eerste halfjaar van 2023 zullen in de tweede helft van het jaar naar verwachting minder impact hebben. Wel wordt verwacht dat volumes onder druk blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten. Stijgende rentes en nadelige valuta-effecten hebben naar verwachting eveneens een negatief effect op het resultaat van de onderneming in de tweede helft van 2023. Tot slot zal de kostenstructuur van de onderneming tegen het licht worden gehouden, wat mogelijk zal leiden tot herstructureringskosten.

De melkprijs die FrieslandCampina het afgelopen halfjaar heeft betaald aan de leden-melkveehouders is hoger dan de sterk gedaalde marktprijzen voor basiszuivelproducten, vooral die van kaas en boter. Dure voorraden zijn noodgedwongen verkocht in een dalende zuivelmarkt. Bovendien zijn de volumes verminderd als gevolg van marktdaling door koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken. De businessgroepen Food & Beverage en Trading zijn hierdoor het hardst geraakt. De businessgroepen Ingredients en Specialised Nutrition kennen daarentegen een goede start van het jaar. Die hebben het verlies aan winstgevendheid in de andere twee businessgroepen niet echter niet kunnen compenseren. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is de nettowinst van de onderneming fors gedaald in de eerste helft van het jaar.

Blijven investeren

Ondanks de uitdagende omstandigheden is FrieslandCampina blijven investeren in de onderneming, toekomstige groei en duurzaamheid. Zo heeft de zuivelonderneming Ingredients in Veghel een nieuwe, duurzame productiefaciliteit voor lactoferrine geopend. Dat is een belangrijk, hoogwaardig eiwit voor kinder- en volwassenvoeding. Daarnaast is een grootschalige pilot met een methaanreducerend voeradditief, waaraan bijna 160 melkveebedrijven met in totaal zo’n 20.000 koeien hebben deelgenomen, succesvol afgerond. Dit is veelbelovend nieuws als het gaat om de toekomstige vermindering van de broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven. Ook zijn aflopende schulden geherfinancierd met de uitgifte van een ‘Schuldschein’ van 300 miljoen euro, gekoppeld aan doelen op het gebied van milieu, maatschappij en ‘governance’ (zogeheten ESG-doelen). Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder heldere klimaatdoelstellingen en andere duurzaamheidsprioriteiten.

‘Expedition 2030’

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. sinds juni 2023: “De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina mag verwachten. Het verbeteren van onze winstgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit. Daarom hebben we kostenbesparingen voor de korte termijn doorgevoerd, zonder daarmee onze lange termijn groeiperspectieven in gevaar te brengen. Daarnaast werken we aan een aanscherping van onze strategie, ‘Expedition 2030’ geheten, om de winstgevendheid van de onderneming structureel te verbeteren, ook van de minder margerijke product- en klantsegmenten. Hierbij kijken we zowel naar de opbrengsten- als naar de kostenkant van de onderneming. De verdere verduurzaming van FrieslandCampina, onder andere door het uitvoeren van ons klimaatplan, zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn binnen ‘Expedition 2030’.”

Netto-omzet gestegen

In de eerste helft van 2023 is de netto-omzet met 4,6 procent gestegen naar 6,9 miljard euro ten opzichte van 6,6 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei is voornamelijk gedreven door eerder doorgevoerde prijsverhogingen. De basiszuivelprijzen zijn in de eerste helft van 2023 sneller gedaald dan de melkprijs die FrieslandCampina op basis van zijn melkprijssystematiek heeft  aan zijn leden-melkveehouders. Bovendien zijn voorraden die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd tegen een lagere marktwaarde verkocht, wat een negatief effect had op de winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst zijn in de eerste helft van 2023 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat is uitgekomen op 47 miljoen euro, een daling van 85,7 procent vergeleken met 328 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De nettowinst bedraagt 8 miljoen euro, een daling van 94,2 procent vergeleken met 139 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Rentestijgingen, ongunstige wisselkoerseffecten, koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen droegen bij aan de lagere resultaten.

Wisselend beeld businessgroepen

De netto-omzet van de businessgroep Food & Beverageis door prijsstijgingen met 1,9 procent gegroeid tot 4.799 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023, vergeleken met 4.711 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het volume daalde vanwege koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken. Professional-business is erin geslaagd het volume gelijk te houden in vergelijking met het eerste halfjaar van vorig jaar, maar de forse daling van de basiszuivelprijzen had een substantiële impact op het resultaat hier. Het bedrijfsresultaat van Food & Beverage als geheel is afgenomen met 85,4 procent tot 23 miljoen euro in de eerste helft van 2023. Het bedrijfsresultaat in dezelfde periode vorig jaar:  158 miljoen euro.

Specialised Nutrition rapporteert uitstekende omzet- en winstcijfers mede dankzij de groei in de verkoop van kindervoeding onder het merk Friso Prestige in het ultra-premiumsegment in China. De omzet van de businessgroep over de eerste twee kwartalen is toegenomen met 17,1 procent en bedraagt 582 miljoen euro vergeleken met 497 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Het bedrijfsresultaat is gegroeid met 30,9 procent en uitgekomen op 127 miljoen euro, vergeleken met 97 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Een stijging van 50,6 procent brengt het bedrijfsresultaat van de businessgroep Ingredients op 131 miljoen euro in de eerste helft van 2023, vergeleken met 87 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet is met 752 miljoen euro gelijk aan de eerste helft van 2022.

Netto-omzet

De netto-omzet van de businessgroep Trading is gestegen met 24,8 procent naar 765 miljoen euro in de eerste helft van 2023, vergeleken met 613 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De lagere volumes voor consumentenproducten in de businessgroep Food & Beverage en de nagenoeg stabiele aanvoer van melk leiden ertoe dat Trading meer basiszuivelproducten heeft moeten verhandelen. Het resultaat van Trading is negatief beïnvloed door de sterke daling van de basiszuivelprijzen. Als gevolg daarvan zijn basiszuivelproducten, die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd, tegen een lagere marktwaarde worden verkocht. Het bedrijfsresultaat is substantieel gedaald tot -138 miljoen euro, ten opzichte van 71 miljoen euro in de eerste helft van 2022.

Klik hier om het complete halfjaarbericht 2023 te downloaden.