Weidegang koeien gedaald in 2023

‹ Terug naar overzicht

Weidegang koeien gedaald in 2023

Geplaatst op:

Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen is  het afgelopen weideseizoen licht afgenomen en uitgekomen op 82,8%. Te midden van de diverse (duurzaamheids)opgaven waar de melkveehouderij voor staat, heeft weidegang in 2023 vermoedelijk iets minder prioriteit gekregen.

Het aandeel melkveebedrijven dat enige vorm van weidegang toepast komt nog steeds ruim boven het door de sector beoogde streefpercentage van 81,2% uit. Maar het weidegangpercentage is wel met 1,1 procentpunt afgenomen tot 82,8%. Dit is veroorzaakt door een afname in het aandeel bedrijven met volledige weidegang, dat van 78,1% is teruggezakt naar 77,0%. Het aandeel bedrijven dat deelweidegang toepast is gelijk gebleven.

Volledige of deelweidegang

Melkveehouders kunnen op hun bedrijf twee vormen van weidegang toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt.
Het aandeel bedrijven met volledige weidegang is in 2023 geslonken naar 77,0% (2022: 78,1%). Dit wijst erop dat in alle bedrijfsmatige afwegingen die melkveehouders moeten maken, ook in relatie tot hun duurzaamheidsscore, weidegang in 2023 iets minder prioriteit heeft gekregen. Het aandeel deelweidegang is gestabiliseerd met 5,8%.

Inzet partners Convenant Weidegang

Meer dan tachtig organisaties waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoederleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties zetten in 2012 hun handtekening onder het Convenant Weidegang. Met het Convenant Weidegang moedigen zij weidegang structureel aan om het aantal melkveebedrijven dat de koeien buiten laat lopen ten minste op het niveau van 2012 te houden (81,2%).
Dat het niveau van weidegang sinds 2018 boven de streefwaarde zit wordt gerealiseerd dankzij diverse initiatieven. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt (herkenbaar aan het weidemelklogo). Daarnaast ondersteunen boerenorganisaties hun melkveehouders met diverse initiatieven voor bedrijfsvoering met als doel het melkvee weer te laten weiden.

(Bron: ZuivelNL)