Provincies: beweiden blijft zonder vergunning

‹ Terug naar overzicht

Provincies: beweiden blijft zonder vergunning

Geplaatst op:

Melkveehouders die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen afzonderlijke vergunning voor nodig. Beweiden is namelijk al onderdeel van de vergunning voor stalemissies. 

Dit hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies vorige week  bekrachtigd. Koeien beweiden blijft vergunningsvrij, meldt de provincie Drenthe namens de twaalf provincies in ons land. Het beweiden van vee is volgens de provincies een normaal onderdeel van het boerenbedrijf. 

Normaal onderdeel bedrijfsvoering

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan, dat er vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft. Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij.”

Boeren hebben op basis van de vergunning voor de stal al toestemming voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt, redeneren de minister en de provincies. Beweiden kan daardoor niet tot meer uitstoot leiden, zo stellen zij in lijn met het advies van de Commissie Remkes. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbelop zijn. Lopende en nieuwe vergunningaanvragen voor stallen worden door de provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit de stallen.

Afspraken in praktijk

Provincies in het hele land werken nu volgens deze afspraken over het beweiden. Eventuele handhavingsverzoeken die zijn binnengekomen doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden zullen door de provincies worden afgewezen. Het is aan de rechter of de gehanteerde aanpak voldoet of dat deze aangepast moet worden.