Verbeterde kaspositie melkveebedrijven

‹ Terug naar overzicht

Verbeterde kaspositie melkveebedrijven

Geplaatst op:

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het eerste kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De stand van de rekening-courant steeg gemiddeld met bijna 6000 euro. Vergeleken met het voorgaande kwartaal lagen zowel investeringen als bedrijfskosten lager. De dalende melkprijs had beperkte negatieve gevolgen doordat de extra betalingen van zuivelondernemingen over het voorgaande jaar veelal in januari worden uitbetaald, blijkt uit de Liquiditeitsbarometer melkveehouderij eerste kwartaal 2018 van ABN Amro. Hierbij gaat het om premies voor duurzaamheid en weidegang.

De toename van de stand van de rekening-courant werd deels teniet gedaan door de daling in maart. De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van dit eerste kwartaal uit op € 14.500. Dit is ruim € 20.000 hoger ofwel € 200 per melkkoe ten opzichte van de stand een jaar eerder.
Vergeleken met de eerste drie maanden van 2017 was de melkprijs hoger, maar er werd ook meer afgelost en meer belasting betaald. Ondanks het feit dat een aantal ondernemers investeerden in fosfaatrechten lagen de gemiddelde investeringen lager. Ten opzichte van de laatste periode van vorig jaar is er minder spaartegoed opgenomen en lagen zowel de toegerekende kosten als de omzet en aanwas op een lager niveau.

Flexibeler in moment van terugbetalen

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is het resultaat van bij- en afschrijvingen waarbij ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. Eind september was de gemiddelde stand voor het eerst sinds lange tijd positief.
Met deze verbetering is nog geen echte buffer opgebouwd voor tegenvallers. De hoogte van de benodigde buffer hangt vooral af van de kostprijs en de ruimte voor verlaging daarvan. Een veelgebruikte vuistregel is drie maanden melkgeld. Daarbij is vooral de ruimte voordat de limiet in de rekening-courant is bereikt van belang.
ABN Amro werkt momenteel aan meer flexibiliteit bij het moment van terugbetaling van leningen voor melkveehouders. Daarbij houdt de bank rekening met het moment waarop het melkgeld wordt uitbetaald. Op deze wijze hoopt ABN Amro pieken in druk op liquiditeit te verminderen. Vooral in een periode met lage melkprijzen kan dat ondernemers helpen.
De voorjaarswerkzaamheden met bijbehorende kosten zijn gestart terwijl de melkprijs een flinke veer heeft gelaten. In de volgende barometer zal blijken hoe de optelsom van ontvangsten en uitgaven voor het gemiddelde bedrijf dit tweede kwartaal heeft uitgepakt.

Het eerste kwartaal is qua liquiditeiten niet tegengevallen. Hoe het met de moraal is gesteld is een andere vraag. Veel ondernemers worstelen met de vraag, hoe verder? Het speelveld is met de komst van fosfaatrechten, een nieuwe visie op grondgebondenheid en de aangekondigde route naar meerwaarde van FrieslandCampina veranderd ‘van meer naar beter’. Dat is voor menig melkveehouder wennen. De basis is echter onverminderd sterk. De gezamenlijke inspanningen om de derogatie te behouden zijn beloond en Nederlandse zuivel is een product van wereldfaam.
Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers (melkprijs en saldo) van de kasstroom zie de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.
Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, ministerie van LNV en ABN Amro. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research met als doel de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.