Aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen

‹ Terug naar overzicht

Aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen

Geplaatst op:

Het aantal melkgeiten in Nederland is dit jaar met 4 procent toegenomen naar ruim 476.000. Het aantal  in ons land blijft toenemen; in de laatste twee decennia is dit aantal bijna vervijfvoudigd. De meeste worden gehouden in Noord-Brabant en Gelderland. 

Van de bedrijven met melkgeiten is 40 procent gevestigd in Noord-Brabant (115 bedrijven) of Gelderland (110 bedrijven). In deze provincies wordt ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land gehouden (Noord-Brabant: 30 procent en Gelderland: 25 procent). In de gemeente Ede worden de meeste gehouden (16.500) gevolgd door de gemeente Landerd (13.000). Dit blijkt uit cijfers uit de Landbouwtelling van het CBS.

Stop op geitenhouderij

De afgelopen twee decennia is het aantal melkgeiten bijna ononderbroken doorgegroeid. Alleen van 2009 op 2010 was er een duidelijke daling van de melkgeitenstapel (-10 procent) als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Daarna nam het aantal opnieuw toe, tot 476.000 dit jaar. Meerdere provincies hebben een stop op de geitenhouderij ingesteld.

Minder biologische melkgeiten 

Het aantal biologische melkgeiten nam dit jaar vergeleken met 2019 iets af (-1,4 procent). Volgens de laatste telling bedroeg het aantal dit jaar ongeveer 41.000. Van de melkgeitenstapel is 8,7 procent biologisch in 2020. Het aandeel biologisch van de melkgeitenstapel is hiermee groter dan van de melkveesector. Daar is 2,5 procent van de dieren biologisch.

In totaal telt Nederland 71 bedrijven met biologische melkgeiten, 4 procent minder dan in 2019. In 2000 waren dat er net zoveel als in 2020, namelijk 71 bedrijven.

Het aantal biologische melkgeiten kromp vergeleken met 2019  met 1,4 procent. In Nederland zijn 569 bedrijven met melkgeiten. Van de melkgeiten in Nederland wordt 96 procent gehouden op gespecialiseerde geitenbedrijven. Per  bedrijf worden er gemiddeld 1177 geiten gehouden. Het aantal biologische melkgeiten was dit jaar ongeveer 41.500, blijkt uit de laatste telling. Van de melkgeitenstapel wordt 8,7 procent op een biologisch bedrijf gehouden. 

Minder arbeid

Het aantal arbeidsjaareenheden per melkgeit is de laatste twintig jaar met 80 procent afgenomen. In 2000 waren er 1,5 arbeidsjaareenheden per honderd melkgeiten, dit jaar was dit gedaald tot 0,3. Op een melkgeitenbedrijf werken gemiddeld 2,7 arbeidsjaareenheden. 

Een derde deel van het werk op melkgeitenbedrijven wordt uitgevoerd door vrouwen. Ongeveer 30 procent van het werk op deze bedrijven wordt gedaan door arbeidskrachten buiten het gezin. 

Verdere schaalvergroting 

Ook  in de melkgeitensector nam de schaalvergroting toe net  als in de melkveesector. Het gemiddeld aantal geiten per bedrijf steeg van 117 in 2000 naar 837 in dit jaar. Aan het begin van de eeuw waren er veertig bedrijven met vijfhonderd of meer melkgeiten, 5 procent van het totaal aantal bedrijven met melkgeiten. In 2020 was dit gegroeid naar ruim de helft (323 bedrijven).In totaal waren er dit jaar 569 bedrijven met melkgeiten.
Op de gespecialiseerde geitenbedrijven ligt het gemiddeld aantal dieren per bedrijf zelfs hoger. In 2000 had een gespecialiseerd geitenbedrijf gemiddeld 313 melkgeiten, in 2020 waren dat er 1.177. Van de melkgeiten in Nederland wordt 96 procent gehouden op gespecialiseerde geitenbedrijven.

Sector verduurzamen 

De geitensector maakt werk van het verduurzamen van de sector. Daarvoor bracht het Platform Melkgeitenhouderij het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’ uit. In dit plan staan doelen en maatregelen voor specifieke opgaven voor de sector, zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat.

Het Platform streeft ernaar dat 75 procent van de leveranciers aan de leden van brancheorganisatie NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie) deelnemen aan het programma Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK).

NGZO-leden tekenden een intentieverklaring waarmee zij aangeven dat zij zich inzetten voor 100 procent deelname van hun melkleveranciers in 2022. Verder krijgen binnen DGZK belangrijke thema’s voor de sector extra nadruk zoals de bokjesproblematiek, dierenwelzijn, antibiotica, zoönosen en maatschappelijke inbedding.