Matrix CLM geeft score voor duurzaamheid

‹ Terug naar overzicht

Matrix CLM geeft score voor duurzaamheid

Geplaatst op:

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw hebben vaak effecten op andere duurzaamheidsthema’s zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Met een nieuwe matrix van CLM Onderzoek en Advies zijn maatregelen te toetsen op neveneffecten.

Foto: CLM Onderzoek en Advies

In de matrix staan scores met kleurcodes van achttien maatregelen op vijftien thema’s van duurzaamheidstyhema’s. Hiermee wordt direct duidelijk welke maatregel veel positieve en welke veel negatieve scores heeft.

Positieve scores in matrix

Twee maatregelen voor de melkveehouderij die op de meeste criteria positief scoren zijn: minder melkvee in de omgeving van natuurgebieden met extensivering van blijvende bedrijven en halvering van de import van kalveren. Eveneens hoog scoren de maatregelen meer weidegang van melkkoeien en een lagere aanvoer van stikstof op melkveebedrijven. Krimp van de melkvee- en de geitenstapel scoort op minder criteria  positief dan krimp van de kalveren-, varkens- en pluimveestapel. Minder melkvee zal vaak leiden tot meer akker- en tuinbouw, wat niet onverdeeld gunstig uitpakt voor natuur, landschap, verdroging en bodemleven. 

Maatregelen met laagste totaalscore

De maatregelen met lage totaalscores zijn melkvee- en varkensdrijfmest verdund aanwenden en minder kunstmest meer dierlijke mest gebruiken.

Krimp veestapel helpt klimaat mogelijk niet

CLM verwacht dat krimp van elke veestapel weliswaar gunstig is voor het milieu in Nederland, maar voor het klimaat alleen effect heeft als ook de consumptie van zuivel, vlees of eieren krimpt. Zo niet, dan zal de productie zich verplaatsten naar het buitenland, stijgen daar de emissies van broeikasgassen en is voor het klimaat niets bereikt. 

Zo’n verschuiving kan worden voorkomen door beleid dat ook is gericht op de consumptie. Verplaatsing van broeikasgasemissies treedt niet op bij maatregelen als meer weidegang en vernatting van veenweiden, een maatregel die bovendien goed scoort op bodemdaling.

Vind hier voor meer informatie over de matrix van CLM Onderzoek en Advies.