SMK herziet certificatieschema On the way to PlanetProof Melk

‹ Terug naar overzicht

SMK herziet certificatieschema On the way to PlanetProof Melk

Geplaatst op:

SMK heeft het certificatieschema voor On the way to PlanetProof Melk herzien. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de criteria vastgesteld. De focus van de wijzingen ligt op uitbreiding van natuur en landschapsbeheer en diergezondheid en dierenwelzijn. Het nieuwe certificatieschema gaat in op 1 januari 2022. 

Voor enkele nieuwe eisen zijn overgangstermijnen opgenomen op het gebied van kringloop, natuur en landschap, klimaat, dierenwelzijn en diergezondheid.

Belangrijkste wijzigingen On the way to PlanetProof

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Kringloop:
– 5 procent verhoging norm eiwit van eigen land.

Natuur & landschap:
– 5 procent verhoging norm kruidenrijk grasland;
– Bedrijfsnatuurplan (verplicht voor nieuwe deelnemers);
– Uitvoering minimaal één erfbeheerpakket;
– Geen chemische bestrijdingsmiddelen op erven.

Klimaat:
– Voor bedrijven met meer dan 10 procent extensief kruidenrijk grasland is er een uitzondering op de broeikasgasemissienorm.

Dierenwelzijn en diergezondheid:
– Verhoging norm levensduur (jaarlijks één maand);
– Verhoging basisnorm KalfOK-score naar 75 punten;
– Basisnorm KoeData-score naar 70 punten;
– Controle op klauwgezondheid;
– Controle op uiergezondheid op individueel dierniveau;
– Extra monitoring kalverzorg;
– Koeborstels ook voor jongvee en droge koeien;
– Weidegang ook voor jongvee.

Het certificatieschema en de belangrijkste wijzigingen zijn te zien op On the way to PlanetProof Melk. 

Ingang en overgangstermijn

Bij alle criteria is een inschatting gemaakt van een werkbare overgangstermijn. Het merendeel van de nieuwe criteria wordt vanaf het voorjaar van 2023 getoetst over de prestaties in 2022. Vanaf 1 januari 2022 moeten veehouders dus gaan toewerken naar deze eisen van het nieuwe certificatieschema. Voor een deel van de wijzigingen is rekening gehouden met een langere periode om de norm te kunnen behalen, zoals bij eiwit van eigen land en kruidenrijk grasland. Veehouders hebben bij deze criteria vanaf 1 januari 2022 drie jaar de tijd om te voldoen aan de norm.

De eisen van het certificatieschema de melk-met-keurmerk worden periodiek herzien. De herziening van criteria voor melk zorgt ervoor dat het keurmerk de komende jaren verdere stappen zet op het gebied van integrale verduurzaming. Aanvullingen, correcties en opmerkingen zijn verzameld bij begeleidingscommissies en via een openbare hoorzitting. Deze reacties zijn vervolgens ter beantwoording en besluitvorming voorgelegd aan het College van Deskundigen Dierlijk.

Nader onderzoek openstaande voorstellen  

Over een deel van de voorstellen kon nog geen besluit kon worden genomen door een gebrek aan informatie. Deze voorstellen zijn opgenomen op een korte termijn herzieningsagenda en worden de komende tijd nader onderzocht. In het derde kwartaal van 2022 kan hierover onderbouwd een beslissing genomen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over huisvestingseisen in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid, koolstofvastlegging en veevoer van Europese herkomst.   

Drie zuivelketens, ruim zevenhonderd melkveehouders 

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat de melk duurzamer is geproduceerd. Het certificatieschema is eind 2018 voor het eerst gepubliceerd en nu voor het eerst geheel herzien. Inmiddels zijn drie zuivelketens met ruim zevenhonderd melkveehouders gecertificeerd. Deze groep zet significante stappen op zowel biodiversiteit, klimaat als diergezondheid en dierenwelzijn en draagt hiermee bij aan het integraal verduurzamen van de melkveehouderij.