FrieslandCampina stapt in duurzame mestverwaarding

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina stapt in duurzame mestverwaarding

Geplaatst op:

Friesland Campina gaat per 1 januari met vijf andere agrarische partijen samenwerken om de keten van mestverwaarden te verduurzamen. Het consortium van Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, ForFarmers en Wageningen University & Research zal in het innovatieprogramma Next Level Mest Verwaarden nauw samenwerken met het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

De partijen willen door de krachten te bundelen inzicht krijgen in wat de voorwaarden zijn voor een optimaal functionerende duurzame mestverwaardingsketen. Daarbij kijken ze naar de ontwikkeling van nieuwe producten, technologie en de organisatie door de hele keten heen. Het programma gaat obstakels, regelgeving en financiering in kaart brnegen en opgedane kennis actief delen met partijen die een leidende rol kunnen spelen in de verwerking en verwaarding van mest.

Next Level Mest Verwaarden

Het consortium wil met Next Level Mest Verwaarden kwaliteitseisen specificeren voor marktwaardige, emissiearme bemestingsproducten, technologieën opschalen waarmee die producten kunnen worden geproduceerd en de organisatie van de mestketen van toeleverende en afnemende bedrijven daarop laten aansluiten.
Dit moet leiden tot de ontwikkeling van een duurzame, transparante en betrouwbare keten voor bemestingsproducten die passen in de visie van toekomstige kringlooplandbouw. De ambitie van het consortium is dan ook om zo veel mogelijk innovatieve partijen en stakeholders bij het programma te betrekken.

Kringlooplandbouw

Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research en de kwartiermaker van het innovatieprogramma: “De huidige mestverwerking is vooral gericht op het wegwerken van een mestoverschot. Maar de drijfmest, digestaat uit mestvergisting en de daaruit gemaakte mestkorrels die nu worden gebruikt, zijn meestal van beperkte waarde voor gras en gewas en moeten dan worden aangevuld met kunstmest. Dat veroorzaakt mede de huidige milieuproblemen door bemesting. Dit terwijl dierlijke mest in de basis een zeer goede grondstof is voor bodembemesting. Ons programma richt zich daarom op de kwaliteit van het product dat je uit mest maakt: een emissiearme bemesting die goed is voor bodem, bodemleven en bodemvruchtbaarheid.”
Het stellen van hoge kwaliteitseisen aan dierlijke mest zodat die gebruikt kan worden als reguliere hoogwaardige organische mest met een marktwaarde, sluit aan bij de LNV-visie Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden. Die visie streeft naar een kringlooplandbouw met meer gebruik van circulaire grondstoffen, zoals organische mest en minder gebruik van kunstmest.

Mest vroeg scheiden

Belangrijk is dat de mest op de boerderij zo vroeg wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De technieken om dunne en dikke fractie op te waarderen tot hoogkwalitatieve bemestingsproducten zijn er al, maar ze moeten worden geoptimaliseerd, opgeschaald en geprofessionaliseerd. Veel projecten rond mestverwaarding sneuvelden tot op heden door technische problemen, hoge kosten en het uitblijven van rendement. Samen met het Nederlands Centrum Mestverwaarding wordt onderzocht welke technologie het meest geschikt is om verder te ontwikkelen.