Liquiditeitspositie melkveebedrijven daalt licht

‹ Terug naar overzicht

Liquiditeitspositie melkveebedrijven daalt licht

Geplaatst op:

De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in dit derde kwartaal licht afgenomen. De stand op de rekening-courant daalde met € 3.300 ofwel ruim € 30 per koe. Dit komt vooral door de lagere melkopbrengsten, aldus de liquiditeitsmonitor die ABN Amro uitbracht samen met Wageningen Economic Research en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

liquiditeitspositie melkveebedrijven

Vergeleken met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd, minder geld geleend en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau. De droogte leidde tot extra kosten voor beregening en soms tot productiedaling, maar heeft nog geen grote invloed op de liquiditeitspositie.

Dat zal deze winter echter veranderen als extra ruw- en krachtvoer wordt aangekocht om tekorten aan te vullen. Deze invloed is het sterkst bij droogtegevoelige en intensieve bedrijven. Ook is de invloed van fosfaatwetgeving merkbaar. De kostprijs per kg melk in Nederland stijgt door daling van de melkproductie en door extra fosfaatkosten.

Stand rekening-courant

De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam eind september uit op € 4.100. Dit is een daling van bijna € 3.300, maar nog € 1.100 hoger dan de stand van een jaar eerder.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2017 waren de melkopbrengsten bijna 4 cent per kg lager. Ook werden er minder leningen opgenomen en de spaartegoeden namen toe. De loonwerkkosten lagen hoger. Inkuilwerk verschoof nogal eens van de zomer naar de herfst en de btw op loonwerk ging van 6 naar 21 procent. Een effect dat tijdelijk is, want de btw komt terug. Ook investeerden melkveebedrijven meer. Een deel kocht fosfaatrechten aan, vaak uit eigen middelen.

Herstel, stabiliteit en daling

De melkprijsdaling kwam in juni tot stilstand. De prijzen van boter en volle melkpoeder herstelden en de kaasprijs is stabiel. De prijs van magere melkpoeder daalde mede doordat er in het tweede kwartaal circa 30 procent van de Europese interventievoorraad werd verkocht. De melkpoederprijzen trokken na augustus weer iets aan, ondanks dat in deze maand 10 procent van de interventievoorraad is verkocht. De boterprijzen zijn na een stijging in augustus in september gedaald. Hoewel wereldwijd en in Europa dit jaar meer melk wordt geproduceerd is dit in Nederland niet het geval. Hier nam de melkaanvoer, mede gestuurd door fosfaatwetgeving, af met 1,5 procent.

Aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte dit jaar heeft invloed op de ruwvoerwinning. De grasgroei stokte en ook mais had het moeilijk, vooral in het zuiden. De invloed daarvan is waarneembaar in de kosten voor beregening en ook de melkgift per koe is op een aantal melkveebedrijven door de hittestress gedaald.

De invloed op de liquiditeitspositie blijft vooralsnog beperkt. Deze winter en in het vroege voorjaar zal blijken in welke mate er krapte aan ruwvoer ontstaat en welke kosten dit met zich meebrengt in de vorm van ruw- en krachtvoeraankopen. Veel bedrijven hadden vanuit 2017 nog een bovengemiddelde voorraad ruwvoer.

Verbetering liquiditeitspositie

Wat betreft de hoeveelheid fosfaatrechten maakt iedere melkveehouder zijn eigen keuze of planning. Het is lastig inschatten wat de effecten op de liquiditeitspositie in het vierde kwartaal zijn. De tijd om de veestapel in balans te brengen met de hoeveelheid fosfaatrechten wordt steeds korter. Aankoop of lease van fosfaatrechten houdt de omzet uit melkproductie op niveau, maar verhoogt ook de kostprijs en liquiditeitsdruk.

Dit vierde kwartaal vinden er een aantal jaarlijks terugkerende betalingen plaats. De pacht zal worden betaald en de toeslagrechten en weidepremies worden ontvangen. De verwachting is dat de liquiditeitspositie het komend kwartaal verbetert.

Meer informatie: Agrimatie van Wageningen Economic Research