98 procent melkveehouders dient Kringloopwijzer op tijd in

‹ Terug naar overzicht

98 procent melkveehouders dient Kringloopwijzer op tijd in

Geplaatst op:

De KringloopWijzer 2020 is door 14.345 melkveehouders op tijd ingediend. Dat komt neer op 98 procent van het aantal melkveehouders. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar; toen was dit 97 procent. 

Ongeveer 250 bedrijven zullen een brief ontvangen met de mededeling dat zij binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. De leden van NZO, LTO, Nevedi en VLB blijven zich gezamenlijk inspannen om ook deze groep melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer.

Centrale Database KringloopWijzer

Het invullen ervan gaat via de Centrale Database KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij RVO (dier-, mest- en perceelgegevens), de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilanalyses, kunnen met een machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Ruim 90 procent van de melkveehouders heeft alle machtigingen benut bij het invullen van deze check. 

Machtigen

Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers en het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens. Ook kunnen melkveehouders een machtiging afgeven aan een adviesorganisatie en zuivelonderneming voor het gebruik van uitkomsten van de tool. Hierdoor kunnen ze de milieuprestaties in studiegroepverband onderling vergelijken of inzichtelijk maken voor duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s en/of certificatieschema’s van de zuivelonderneming. 

Managementinstrument

De resultaten van de KringloopWijzer dagen melkveehouders uit managementkeuzes te maken die zijn of haar kengetallen positief beïnvloeden. Vanuit de communicatie van het projectteam wordt bijgedragen aan hoe de wijzer als managementinstrument ingezet kan worden. Zo zijn recent een viertal toegankelijke factsheets verschenen over welke factoren de grootste invloed hebben op de vier kengetallen van de KringloopWijzer: eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, broeikasgassen en ammoniakemissie. Ook zijn er drie video’s gepubliceerd van Stan de Kringloopman. Dit is een melkveehouder met circa 100 koeien en hij heeft veel ervaring met het invullen van de tool. 

Accreditatie

Een van de producten die kan geaccrediteerd in de klimaatmodule van de Nederlandse KringloopWijzer is voeradditief Bovaer.  Een test op de proefboerderij in Leeuwarden moest informatie verzamelen waarmee het product kan worden opgenomen in de Kringloopwijzer. Daarin  wordt methaan uitgedrukt per kilo voer. De lage dosering van Bovaer gaf 27 procent minder methaanuitstoot per kilo voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35 procent minder methaanuitstoot per kilo voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis was dit respectievelijk 29 en 40 procent minder methaanuitstoot.

Kringloopwijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.