FrieslandCampina wil Foqus planet en Melkgeldreglement aanpassen

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina wil Foqus planet en Melkgeldreglement aanpassen

Geplaatst op:

Het bestuur van FrieslandCampina heeft samen met leden-melkveehouders gewerkt aan een nieuwe systematiek voor het duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Om te versnellen worden inspanningen op het erf doelgerichter beloond en kan elk bedrijf zelf kiezen op welke thema’s het wil sturen. 

Het voorstel maakt deel uit van de coöperatiestrategie Koers op 2030.  Het voorstel van het bestuur wordt tijdens de najaarsbijeenkomsten met de leden besproken. Met ingang van 2023 komt er ook weer meer geld vanuit de onderneming beschikbaar voor integrale verduurzaming met focus op het thema klimaat. Daarnaast wordt naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie het Melkgeldreglement geactualiseerd.

Verduurzamen op het erf

“Uit de gesprekken met districtsraadsleden en de voorjaarsdialoog met leden is duidelijk naar voren gekomen dat veel melkveehouders bereid zijn om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen, mits daar een eerlijke vergoeding tegenover staat”, vertelt Sybren Attema, bestuursvoorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. “Daarom zetten we als bestuur in op een grotere financiële impuls voor de verduurzaming op het erf. Met de vernieuwde systematiek zorgen we voor een eerlijke verdeling van het beschikbare geld, stimuleren we inzet op collectieve duurzaamheidseisen en zetten we leden in beweging op duurzaamheidseisen van de markt van morgen.” De sector heeft een integrale aanpak van de stikstofplannen nodig, zei Attema onlangs in een interview in Zuivelzicht van september. 

FrieslandCampina focust op klimaat

FrieslandCampina wil meer belonen op collectieve duurzaamheidsdoelen die voor de coöperatie als geheel belangrijk zijn, met keuzeruimte voor het individuele melkveebedrijf. De vernieuwde systematiek maakt het voor de coöperatie en de onderneming mogelijk om te bepalen op welke duurzaamheidsdoelen de focus in een bepaalde periode moet liggen. Op dit moment is klimaat een belangrijk thema om op te versnellen, volgens het klimaatplan van FrieslandCampina, dat deel uitmaakt van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet. Daarin is naast klimaat ook aandacht voor goede en betaalbare voeding, goede inkomsten voor boeren, biodiversiteit, duurzame verpakkingen en duurzame inkoop van grondstoffen. Uiterlijk 2050 wil de coöperatie nettoklimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan heeft als streven een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. 

Het voorstel is om melkveehouders meer te belonen op duurzaamheidsresultaten die op het gebied van klimaat behaald worden. Melkveehouders kunnen een bedrag van maximaal € 1,50 per 100 kilo melk verdienen, afhankelijk van de verbetering op broeikasgasemissies.

Foqus Planet: verder verduurzamen 

Met het voorgestelde nieuwe kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet worden leden-melkveehouders door FrieslandCampina gestimuleerd om hun bedrijf verder te verduurzamen. Het programma geeft melkveehouders de mogelijkheid om vanuit eigen kracht bij te dragen aan de gestelde doelstellingen op de verschillende thema’s. Dit zijn klimaat, biodiversiteit, diergezondheid- en welzijn en weidegang. 

Een concreet voorbeeld om de zuivelketen te verduurzamen samen met Aldi is het project Kruidenrijk Grasland dat FrieslandCampina kortgeleden startte samen met 43 Nederlandse leden-melkveehouders. In dit project wordt 80 hectare weideland ingezaaid met een mix van diverse soorten grassen en kruiden. 

Ook voorstel aanpassen Melkgeldreglement  

Naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie van het Melkgeldreglement worden een aantal aanpassingen voorgesteld voor 2023-2025. In de afgelopen jaren heeft FrieslandCampina fors ingezet op de verwaarding van vet. Hierdoor is de behoefte aan melkvet toegenomen. Het voorstel is om vet als melkcomponent meer te waarderen en de verhouding tussen de verschillende componenten te veranderen in eiwit (6), vet (4), en lactose (0). Momenteel wordt de garantieprijs uitbetaald in de vaste verhouding eiwit (10), vet (5) en lactose (1). 

Het voorstel is om ook de standaardgehaltes te actualiseren, op basis van de werkelijk geleverde gehaltes in 2021. Dit betekent dat de garantieprijs vanaf 2023 wordt gepubliceerd per 100 kilogram melk, bij 3,58 procent eiwit, 4,45 procent vet en 4,54 procent lactose. 

Uitbreiding werkgebied

In het kader van de eerder aangekondigde openstelling van de coöperatie voor nieuwe leden, wordt in de voorstellen tevens gesproken over de uitbreiding van het coöperatieve werkgebied in België in de regio Aalter en Noord-Antwerpen/Noord-Limburg per 1 januari 2023.

In Duitsland wil de coöperatie haar werkgebied uitbreiden met een deel van de deelstaat Nedersaksen in Noord-Duitsland in de tweede helft van 2023. Dat betekent dat melkveehouders die hun bedrijf in deze gebieden hebben na toetreding tot Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, melk kunnen leveren aan FrieslandCampina.

Ledendialoog

De ledendialoog start op 18 oktober en loopt tot 8 november. De besluitvorming over de voorgestelde aanpassingen volgt in december 2022.