Toekomstbestendig boeren Groene Hart: kennisprogramma van start

‹ Terug naar overzicht

Toekomstbestendig boeren Groene Hart: kennisprogramma van start

Geplaatst op:

Zuivelfabriek De Graafstroom, coöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig boeren in het Groene Hart. 

Bij dit programma is aandacht voor thema’s als waterpeil, broeikasgassen, biodiversiteit en verdienmodellen. Wageningen University & Research (WUR) verzorgt de coördinatie van het programma.

Toekomstbestendig boeren: minder broeikasgassen

Het kennisprogramma onderzoekt de gevolgen van maatregelen in het veenweidegebied zoals waterpeilverhoging, het vastzetten van het waterpeil, plasdras of het toevoegen van water aan de bodem via infiltratiedrains. 

Het verminderen van de broeikasgassen is een belangrijk doel van het programma. Door bodemdaling komt er jaarlijks per millimeter 2,26 ton CO2 vrij per hectare veenweide. Daarnaast komt er ook lachgas en bij veenafbraak onder water ook methaan vrij. Beide zijn sterkere broeikasgassen dan CO2.

Bodemdaling terugbrengen

Het programma onderzoekt of door het toevoegen van water aan de bodem via buizen de bodemdaling van jaarlijks 10 tot 15 millimeter naar 4 tot 5 millimeter terug kan. Daarmee kan een enorme vermindering van de broeikasgassen worden gerealiseerd.

Bij plas-dras, het tijdelijk onder water zetten van grasland voor de weidevogels, vermindert de uitstoot waarschijnlijk nog meer en is nieuwe aangroei van veen mogelijk. 

Verdienmodellen met CO2-credits 

Het kennisprogramma gaat verder mogelijke verdienmodellen met CO2-credits onderzoeken. Bedrijven die hun uitstoot willen compenseren, doen dit nu door bijvoorbeeld extra bomen te planten. Via dergelijke CO2-credits investeren ze dan in minder uitstoot uit het veengebied. Daarnaast worden verdienmodellen bekeken rond extra baten door meer natuur of meer kruidenrijk grasland.

Raymond Noordermeer, algemeen directeur van Zuivelfabriek De Graafstroom: “Het programma biedt een unieke kans om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de vraagstukken die hier spelen. Tegelijkertijd kunnen we zo nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij in het veenweidegebied.”

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling 

Het kennisprogramma is onderdeel van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Dit is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die werken aan toekomstbestendige, duurzame landbouw. Deze partners hebben afzonderlijk niet de instrumenten of middelen om de duurzame transitie te verwezenlijken. 

Het kennisprogramma ontvangt van de Topsector Agri & Food, de provincie, De Graafstroom, WUR en de Rabobank een bijdrage van € 840.000 in de periode 2020-2022.