SMK-jaarverslag: groei voor On the way to PlanetProof

‹ Terug naar overzicht

SMK-jaarverslag: groei voor On the way to PlanetProof

Geplaatst op:

Het keurmerk van On the way to PlanetProof voor melk en zuivel bereikte vorig jaar een verdere groei met een toename van 46.500 hectare van het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien naar een totaal areaal van 90.000 hectare. Stichting Milieu Keurmerk (SMK) heeft vorig jaar de groei van voorgaande jaren doorgezet, zo blijkt uit het jaarverslag van 2020.

On the way to PlanetProof sluit met zijn werkwijze aan bij de Kringloopvisie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij nam in oktober vorig jaar de miljardste liter PlanetProof-melk in ontvangst die sinds december 2018 is geproduceerd volgens de eisen van het onafhankelijke keurmerk. Bedrijven met een productcertificaat van het keurmerk voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn en recycling. Het keurmerk is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen.

Belgische haalbaarheidsstudie naar On the way to PlanetProof

De grootste groei in Nederland van On the way to PlanetProof is achter de rug nu de supermarkten die kiezen voor het keurmerk voor zuivel, aardappelen, groenten, fruit en eieren vrijwel geheel zijn voorzien. In de schappen van supermarkten staat een breed aanbod van zuivelproducten met het keurmerk. Inmiddels leveren bijna 800 melkveehouders aangesloten bij FrieslandCampina, Farmel Dairy of Noorderland Melk duurzamer geproduceerde melk die als A-merk (Campina) of als private label (zoals Milsani, Milbona, Melkan) hun weg naar consumenten vinden. De groei in de toekomst zal komen uit de internationale uitrol en uit andere ketens, verwacht SMK. Zo wordt er in België een haalbaarheidsstudie naar On the way to PlanetProof melk uitgevoerd. Het vervolg hiervan hangt af van voldoende marktbelangstelling.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, een van de andere certificaten van SMK, werden er vorig jaar 489 certificaten uitgegeven. Dit is weer meer dan in 2019 toen er 352 nieuwe stalontwerpcertificaten werden uitgegeven. Het gaat hierbij deels om een kleine inhaalslag: een deel van de eerder aangemelde stallen is niet gebouwd. Gezien het groter aantal aanvragen in 2020 is de verwachting dat het aantal MDV stallen dat dit jaar gereed komt weer zal toenemen. Het aangevraagd investeringsbedrag voor MDV-stallen nam in 2019 toe met 0,3 miljard euro (+6 procent) en steeg tot totaal 4,9 miljard.

Maatlat Schoon Erf

In 2020 is er een gering aantal certificaten voor de Maatlat Schoon Erf uitgereikt. Naast een middel voor certificering blijkt de Maatlat Schoon Erf een belangrijke tool te zijn om een zogenaamde erfscan uit te voeren. Die helpt agrariërs om inzicht te krijgen waar en op welke manier zij emissies op hun erf zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil, vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen, de investeringen in emissiearmere erven stimuleren. Het gaat daarbij om emissies die voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.